Przetwarzanie danych

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Oddział Terenowy Bielsko-Biała, ul. Cyprysowa 27, 43-310 Bielsko-Biała, tel. 798 843 497, kta-otbb@o2.pl
  2. Celem zbierania danych jest kwalifikacja osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz innymi niepełnosprawnościami do zajęć terapeutycznych, różnych form wsparcia i terapii, organizacja wyjazdów, turnusów, wycieczek i innych form wspólnego spędzania czasu oraz objęcie kompleksowym wsparciem ich rodzin w ramach statutowej działalności stowarzyszenia.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wyżej wymienionych działań. W przypadku niepodania danych może nie być możliwe ich wykonanie.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z decyzji o przynależności Państwa oraz dziecka/podopiecznego/wychowanka do Krajowego Towarzystwa Autyzmu ot/Bielsko-Biała lub przez okres rozliczeniowy dotyczący projektu/programu, w którym byliście Państwo beneficjentami.